You are here: Downloads

Downloads | Group Krithis  

Krithis

The table below lists the krithis (487) available with us today .

We have 400 krithis available for download.

(Click on the table headers to sort a column )


Sl # Krithis Raga Tala Deity kshEtra Download
1) a.ngArakaM surati rUpakaM   tiruvArUr MSS , Sugandha-Kalamegham , KVN ,
2) abhayAmbA-nAyaka-harisAyaka Anandabhairavi Adi mAyUranAtha mAyUram
3) abhayAmbA-nAyaka-varadAyaka kEdAragauLa Adi    
4) abhayAmbA-jagadambA kalyANi Adi   mAyUram T-N-Bala , Kalpagam-Swaminathan ,
5) abhayAmbAyAm sahAna tripuTa   mAyUram T-N-Bala , TNS , Kalpagam-Swaminathan ,
6) abhayAmbikAyAh kEdAragauLa jhaMpa   mAyUram Hyd-Bros , Kalpagam-Swaminathan ,
7) abhayAmbikAyai yadukulakAmbhOji rUpakaM   mAyUram T-N-Bala , Kalpagam-Swaminathan ,
8) abhirAmIM bhUSAvati rUpakaM Goddess--abhirAmi tirukkaDayUr
9) agastIsvaraM lalitA misra-cApu agastIshvara Ta~njAvUr SSI , Raji-Gopalakrishnan ,
10) akSayali.ngavibhO sa.nkarAbharaNaM misra-cApu   kivalUr-(kIzh-vElUr) Brinda-Mukta , ARI , MMI ,
11) akhilANDEsvari jujAvanti Adi Goddess-of-tiruvAnaikkA jambukEshvaram MSS , Shanta-Krishnaswamy ,
12) akhilANDEs-varO suddhasAveri rUpakaM    
13) akhilANDEsvaryai Arabhi Adi     Ambujam-Vedantham , Unknown ,
14) amba-nIlAyatAkSI nIlAmbari Adi   nAgapaTTaNam DKJ , SSI , TNS ,
15) ambikAyAh kEdAraM Adi   mAyUram T-N-Bala ,
16) ananta-bAlakRSNa Isamanohari Adi     Vijay-Shiva ,
17) annapUrNE sAma Adi Goddess--annapUrNA kuzhikkarai DKJ , KVN ,
18) arddhanArIsvaraM kumudakriyA rUpakaM   tirucengoDu Vasundhara-Rajagopalan , SSI ,
19) aruNAcalanAthaM sAra.ngA rUpakaM   tiruvaNNAmalai-(fire) DKJ , KVN , Hyd-Bros ,
20) avyAjakaruNAkaTAkSi sAla.nganATa tripuTa kAmAkSi Ta~njAvUr S.R.Janakiraman ,
21) AnjanEyaM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
22) AdipurIsvaraM Arabhi Adi Lord-AdipurIshvara tiruvoTTiyUr Unknown1 , Unknown2 , Unknown2 ,
23) AnandAmR.takarSiNI amR.tavarSiNi Adi   sAttUr- DKJ , SSI , Bombay-Sisters ,
24) AnandEsvarENa Anandabhairavi misra-cApu   AnandEshvara DKP , Sowmya ,
25) AnandanaTanaprakAsaM kEdAraM misra-cApu   cidambaram-(ether) DKJ , MDR ,
26) AryAM-abhayAmbAM bhairavi tripuTa   mAyUram Unknown , Kalpagam-Swaminathan ,
27) bAlAmbikAyAh kAnaDa-(karNAtaka-kApi) Adi Goddess-bAlAmbika vaidIsvaran-kOvil P-Subramania ,
28) bAlAmbikAyAh kEdAragauLa rUpakaM    
29) bAlAmbikAyai nATTakuranji rUpakaM Goddess-bAlAmbika vaidIsvaran-kOvil Unknown ,
30) bAlAmbikE-pAhi manoranjani maTyaM Goddess-bAlAmbika vaidIsvaran-kOvil Unknown ,
31) bAlAmbikayA srIranjani caturasra-EkaM Goddess-bAlAmbika vaidIsvaran-kOvil Ambujam-Vedantham ,
32) bAlagopAla bhairavi Adi   mannArguDi- DKJ-DKP , MDR , TNS ,
33) bAlakRSNaM gopikAvasantaM Adi     SSI ,
34) bAlakucAmbikE surati rUpakaM Goddess--bAlakucAmbika- kuzhittalai
35) bAlasubrahmaNyaM surati Adi     Sita-Rajan ,
36) bhAratI dEvamanohari rUpakaM     Rudrapatnam-Bros ,
37) bhUSApatiM bhUSAvati rUpakaM Lord--brahma   Aruna-Sairam , Vedavalli.R ,
38) bhUSAvatIM bhUSAvati rUpakaM b.rhannAyaki Ta~njAvUr
39) bhajarE-rE-citta kalyAni misra-cApu   vaidIsvaran-kOvil Shanta-Krishnaswamy , Unknown , Sandhyavandanam-Srinivasa-Rao ,
40) bhaktavatsalaM vaMsavati Adi     Lalitha-Sivakumar , SSI ,
41) bhogachAyAnATakapriyE bhogachAyAnATa Adi b.rhannAyaki Ta~njAvUr BMK , Unknown ,
42) brahmavidyAmbikE kalyAni Adi   tiruve.nkADu-(shvEtAraNyaM)
43) brhadIsakatAkSENa jIvantikA rUpakaM b.rhadIshvara Ta~njAvUr
44) brhadIsvarAya sa.nkarAbharaNaM Adi     Oleti , SSI ,
45) brhadIsvarIM lalitapancamaM Adi     Sanjay , Prema-Rangarajan ,
46) brhadIsvarO-rakSatu gAnasAmavarALi rUpakaM b.rhadIshvara   gAyathrI-girIsh ,
47) brhadIsvaraM-bhajarE nAgadhvani Adi    
48) brhadambA-madambA bhAnumati Adi b.rhannAyaki Ta~njAvUr Shreekrishna ,
49) brhadambikAyai vasanta misra-cApu     M-Santhanam ,
50) brhannAyaki AndhALi Adi b.rhannAyaki Ta~njAvUr Brinda-Mukta ,
51) brhaspatE aThANA tripuTa   tiruvArUr MMI , R-Vedavalli ,
52) budham-AsrayAmi nATTakuranji jhaMpa   tiruvArUr MMI , SSI ,
53) cEtah-srI-bAlakRSNaM jujAvanti rUpakaM     Brinda-Mukta , SSI , MMI , TMK
54) candraM-bhaja AsAvEri maTyaM     DKP , Unknown ,
55) candrasEkharaM mArgahindoLaM Adi     Sudha-Raghunathan , TVR ,
56) chAyAvatIM chAyAvati Adi Anandavalli Ta~njAvUr
57) cidaMbarEs-vaM dhunibhinnaSaDjaM Adi    
58) cidaMbara-naTarAjam kEdAraM Adi     Unknown ,
59) cidaMbara-naTarAjamUrtiM TanukIrti misra-cApu     TMK ,
60) cintayE-mahAli.nga paraju Adi Lord-mahAli.ngEshvara- tiruviDaimarudUr-(madhyArjuna) GNB , Vijay-Shiva ,
61) cintayEhaM-sadA sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
62) cintaya-mAkanda bhairavi rUpakaM   kA~ncIpuram-(earth) DKJ , DKP ,
63) dAkSAyaNI toDi rUpakaM   mAyUram BMK , R-Vedavalli , Kalpagam-Swaminathan ,
64) dAsarathE sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
65) dEvI-jagadIsvarI bhairavi rUpakaM    
66) dInabandho sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
67) daNdAyudhapANiM Anandabhairavi rUpakaM Lord--subrahmaNya pazhani- G.Ravikiran ,
68) daNdanAthayA kamAs Adi    
69) dakSiNAmUrtE sa.nkarAbharaNaM jhampa God--dakSiNAmUrti- tiruvArUr SSI-MSS , Unknown
70) dharmasamvardhanI madhyamAvati rUpakaM   tiruvaiyAru K-Srinivasan , Hyd-Bros
71) divAkaratanujaM yadukulakAmbhOji caturasra-EkaM   tiruvArUr SSI , MDR , MMI ,
72) Ehi-annapUrNE punnAgavarALi Adi     Vijay-Shiva , M-Santhanam ,
73) EkAmrEsanAyakIM cAmaraM Adi     OST ,
74) EkAmrEsanAyikE-sivE suddhasAvEri Adi Goddess-kAmAkSi- kA~ncIpuraM DKJ ,
75) EkAmranAthAya mukhAri rUpakaM     TMK ,
76) EkAmranAthAya vIravasantaM rUpakaM EkAmranAtha kA~ncIpuraM
77) EkAmranAthaM gamakakriyA Adi   kA~ncIpuraM Shanta-Krishnaswamy ,
78) EkaMranAthEsvarENa catura.ngiNi Adi   kA~ncIpuraM Kalpagam-Swaminathan , Sanjay ,
79) EkadantaM bilahari misra-cApu viNAyaka madurai banks of vEgavati river MLV , GNB ,
80) gAnalolE nAgavarALi misra-cApu    
81) gIticakrarathastitAyai kannaDa misra-cApu     Sanjay ,
82) gOvindArAjAya-namastE surati rUpakaM     L.Ramakrishnan ,
83) gOvindarAjENa-rakSitohaM mEcabauLi rUpakaM Lord-viSNu- cidambaram Sanjay ,
84) gOvindarAjaM mukhAri misra-cApu     Vedavalli.R ,
85) ga.ngE-mAM-pAhi junjUThi khaNda-EkaM holy-river--ga.ngA-(Ganges)   MSS , Vijay-Shiva ,
86) gaNEsa-kumAra junjUThi caturasra-EkaM viNAyaka tiruvArUr M-Santhanam ,
87) gaNanAyakaM rudrapriyA Adi viNAyaka tiruvArUr BMK , NNK , MLV ,
88) gaNapatE kalyAni rUpakaM viNAyaka   DKJ , M-Santhanam ,
89) gaNarAjEna Arabhi misra-cApu viNAyaka tiruvArUr Vasundhara-Rajagopalan ,
90) gajAdIsAd-anyaM nATTakuranji misra-cApu     Lakshmi-Paudval ,
91) gajAmbA-nAyako junjUThi misra-cApu     DKP ,
92) gajAnanAya-namastE sa.nkarAbharaNaM rUpakaM    
93) gajAnanayutaM vEgavAhini caturasra-EkaM viNAyaka tirucci SSI , NNK ,
94) gaurIsAya-namastE Arabhi tripuTa     S.Ramanathan , R.K.Srikantan ,
95) gauri-girirAjakumAri gauri rUpakaM     Kalpagam-Swaminathan ,
96) girijayAjayA sa.nkarAbharaNaM Adi   mAyUram T-N-Bala , Kalpagam-Swaminathan ,
97) gokarNEsvara saurASTraM Adi     B.Rajam-Iyer ,
98) gopAlakRSNAya kAmbhOji Adi     Unknown ,
99) gopikA-manoharaM mohanaM rUpakaM     M-Santhanam ,
100) govarddhana-girIsaM hindoLaM rUpakaM     SSI , Shanta-Krishnaswamy ,
101) guNijanAdi gujjari Adi     DKJ ,
102) guruguhAd-anyaM balahaMsa jhaMpa   tiruttaNi Vedavalli.R ,
103) guruguhAya sAma Adi   tiruttaNi DKJ , Vijay-Shiva ,
104) guruguha-sarasija sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM   tiruttaNi Unknown ,
105) guruguha-bhavAntara.ngiNIM catura.ngiNi misra-cApu     S.R.Janakiraman ,
106) guruguhapadapa.nkaja sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM   tiruttaNi Unknown ,
107) guruguhasvAmini bhAnumati khaNda-tripuTa   tiruttaNi Vedavalli.R , TMT ,
108) gurumurtE sa.nkarAbharaNaM rUpakaM   tiruttaNi Unknown ,
109) hATakEsvara bilahari rUpakaM   hATakEshvara S.R.Janakiraman ,
110) hAlAsyanAthaM darbAr Adi     Lakshmi-Paudval , Ambujam-Vedantham ,
111) hE-mAyE sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
112) hErambAya aThANa rUpakaM viNAyaka tiruvArUr Unknown ,
113) hariharaputraM vasanta khaNda-EkaM Lord-Ayaappa shabarimalai MSS , Palai-Ramachandran , SSI ,
114) hariyuvatIM dEsIsimhAravaM rUpakaM     DKP ,
115) hastivadanAya navarOj misra-cApu viNAyaka tiruvArUr Brinda-Mukta ,
116) himAcalakumArIM jha.nkArabhramari rUpakaM    
117) himagirikumAri amR.tavarSiNi Adi   sAttUr
118) himagirikumAri-Isvari ravikriyA Adi b.rhannAyaki Ta~njAvUr Oleti , Unknown ,
119) hiraNmayIM-lakSmIM lalitA rUpakaM   mannArguDi DKJ , MSS ,
120) IsAnAdi-sivAkArama.ncE sahAna rUpakaM     G.Ravikiran , Trichur-Ramachandran ,
121) jnAnAmbikE sEnAgraNi tisra-EkaM ko.nkaNeshvara-temple Ta~njAvUr TMK ,
122) jnAnaprasUnAmbikE kalyAni rUpakaM   kALahasti Sanjay ,
123) jagadIsa sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
124) jagadIsamanohari Isamanohari rUpakaM    
125) jambUpatE yamunAkalyANi rUpakaM   jambukEshvaram-(water). DKJ , MLV , M-Santhanam ,
126) jayati-sivA-bhavAni bhavAni rUpakaM     BMK ,
127) kA.ncIsaM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
128) kAdambarIpriyAyai mohanaM misra-cApu     DKJ , Nityashri-Mahadevan , Vijay-Shiva ,
129) kAlabhairavaM bhairavaM Adi     Trichur-Ramachandran ,
130) kAmAkSIM-kalyANIM kalyAni rUpakaM     Unknown ,
131) kAmAkSi-mAm-pAhi suddhadEsi rUpakaM    
132) kAmAkSi-kAmakoTi sumadyuti rUpakaM     M-Santhanam ,
133) kAmAkSi-varalakSmi bilahari Adi     DKJ ,
134) kAmEsvarENa srI Adi     Sanjay ,
135) kAmakoTipIThavAsini saugandini Adi kAmAkSi Ta~njAvUr Unknown ,
136) kAsi-visAlAkSIM gamakakriyA rUpakaM Goddess--vishAlAkSi kAshi M-Santhanam ,
137) kAsi-visvEsvara-Ehi kAmbhOji aTa     S.R.Janakiraman , B.Rajam-Iyer ,
138) kAyArohaNEsaM dEvagAndhAraM rUpakaM   nAgapaTTaNam M-Santhanam ,
139) kSitijAramaNaM dEvagAndhAri Adi     DKJ ,
140) kanjadalAyatAkSI kamalAmanOhari Adi     DKJ-DKP , MSS , DKP ,
141) kailAsanAthEna kAmbhOji misra-cApu kailAsanAtha kA~ncIpuraM Vedavalli.R ,
142) kailAsanAthaM vEgavAhini Adi kailAsanAtha kA~ncIpuraM
143) kalAvatI kalAvati Adi   sharada-pITham-(kASmIr) S.Rajam , Vijayalakshmi ,
144) kamalAmbA-samrakSatu Anandabhairavi tripuTa   tiruvArUr DKJ , K-Srinivasan , P-S-Iyer ,
145) kamalAmbAm-bhajarE kalyAni Adi   tiruvArUr DKJ , K-Srinivasan ,
146) kamalAmbikAyAh punnAgavarALi rUpakaM   tiruvArUr DKJ ,
147) kamalAmbikAyai kAmbhOji aTa   tiruvArUr DKJ , SSI-Disciples , P-S-Iyer ,
148) kamalAmbikE toDi rUpakaM   tiruvArUr DKJ , Mukta , MMI , MSS
149) kamalAsana sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
150) kanakAmbarI-kAruNyAmRta kanakAmbari rUpakaM Godess-kAmAkSi Ta~njAvUr TMK ,
151) kanakasabhApatiM mALavasrI Adi     Vijay-Shiva ,
152) karikaLabhamukhaM sAvEri rUpakaM viNAyaka mAyAvaram GNB ,
153) kaumArI gaurIvELAvaLi Adi kAmAkSi Ta~njAvUr BMK ,
154) kodaNDarAmAM kokilAravaM Adi kodaNDarAma navapASANam TRS , TNS ,
155) kRSNAnanda-mukundamurArE gauLipantu misra-cApu     Vijay-Shiva ,
156) kumArasvAminaM asAvEri Adi   tiruvArUr Sanjay ,
157) kumbhEsvarAya kEdAraM rUpakaM    
158) kumbhEsvarAya kalyAni misra-cApu Lord-kumbhEshvara- kumbhakONam Trichur-Ramachandran ,
159) kumbhEsvarENa kalyAni Adi Lord-kumbhEshvara- kumbhakONam Unknown ,
160) kusumAkara Ahiri Adi    
161) kusumAkarasobhita kusumAkaraM rUpakaM     Unknown , Sadashivam ,
162) lalitAmbikAM dEvakriyA Adi     Unknown ,
163) lalitAmbikAyai bhairavi misra-cApu     Vijay-Shiva ,
164) lalitAparamEsvari surati Adi     Unknown ,
165) lambodarAya varALi khaNda-cApu viNAyaka tirunelvEli Dr-Ganesh ,
166) mAdhavo-mAM-pAtu rAgAmAlikA rUpakaM   tirupati Aruna-Sairam ,
167) mAmava-MInAkSI varALi misra-cApu Goddess--mInAkSi- madhurApuri SSI , Shanta-Krishnaswamy ,
168) mAmava-raghuvIra mAhuri misra-cApu     Raji-Gopalakrishnan ,
169) mAmava-pattAbhirAmA maNira.ngu misra-cApu   tiruvaiyAru DKP , MSS ,
170) mAnasa-guruguha Anandabhairavi rUpakaM   tiruttaNi DKP , ARI , KVN ,
171) mArakoTi-koTi-LAvaNya Arabhi jhampa Lord--k.rttivAsa vazhuvUr Unknown ,
172) mAraratipriyaM ratipriyA Adi -gOvindarAja Ta~njAvUr
173) mArgahindoLarAga mArgahindoLaM Adi    
174) mArgasahAyAsvaraM kAsIrAmakriyA misra-cApu   viri~ncapuram-temple TMT ,
175) mAruvakAdi-mAlini mAruva Adi     Unknown ,
176) mAta.ngI ramAmanohari rUpakaM b.rhannAyaki Ta~njAvUr NNK , Bombay-Jayashri ,
177) mAta.ngI-marakatA.ngI dautapa~ncamaM rUpakaM    
178) mAyE-citkalE sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown1 , Unknown2 ,
179) mAyE-tvam-yAhi tara.ngiNi Adi     SSI-&-MSS , NCV ,
180) mAyUranAthaM dhanyAsi misra-cApu mAyUranAtha mAyUram DKP , Vijay-Shiva ,
181) mInAkSI-mE-mudam gamakakriyA Adi Goddess--mInakSi Madurai Musiri , MSS ,
182) ma.ngaLAmbAyai mALavasrI jhaMpa   shrIvA~nciyam Aruna-Sairam ,
183) ma.ngaLadEvatE mArgadEsI Adi     S.R.Janakiraman ,
184) ma.ngaLadEvatayA dhanyAsi rUpakaM lakSmi Ta~njAvUr visalAkshi-nithyAnand , Unknown ,
185) madhurAmbA-samrakSatu dEvakriyA Adi     Unknown ,
186) madhurAmbA-jayati paraju misra-cApu     Trichur-Ramachandran ,
187) madhurAmbAM-bhajarE stavarAjaM Adi    
188) madhurAmbAyAh bEgaDa misra-cApu    
189) madhurAmbikAyAM dEsIsimharavaM rUpakaM     Raji-Gopalakrishnan ,
190) mahAdEvEna dEvamanohari Adi    
191) mahAgaNapatE naTanArAyaNi Adi viNAyaka tiruvArUr Khzhugumalai-Kandaswamy , RKS ,
192) mahAgaNapatiM calanAta caturasra-EkaM viNAyaka tiruvArUr SSI , MDR , Srirangam-Gopalaratnam ,
193) mahAgaNapatiM-vandE toDi rUpakaM viNAyaka tiruvArUr GNB ,
194) mahAlakSmI mAdhavamanohari Adi     DKP , SSI , Vijay-Shiva ,
195) mahAli.ngEs-varAya aThANA Adi Lord-mahAli.ngEshvara- tiruviDaimarudUr-(madhyArjuna)
196) mahAli.ngEsvaraM paraju Adi Lord-mahAli.ngEshvara- tiruviDaimarudUr-(madhyArjuna) Vijayalakshmi-Subramaniam ,
197) mahAsuraM-kEtumahaM cAmaraM rUpakaM   tiruvArUr MMI ,
198) mahAtripurasundari madhyamAvati rUpakaM     Vedavalli.R ,
199) mahiSAsuramardinIM nArAyaNi misra-cApu     Chembai ,
200) mahiSAsuramardini gauLa khaNda-cApu     Trichur-Ramachandran ,
201) marakatali.ngaM vasanta Adi     Lakshmi-Paudval ,
202) marakatavallIM kAmbhOji Adi   viri~ncapuram-temple Vijay-Shiva , Y-Thyagarajan ,
203) matsyAvatAra-mAmava bhinnapa~ncamaM Adi     B.Rajam-Iyer ,
204) mohananATarAgapriyE mohananATa Adi    
205) mucukundavarada sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown1 , Unknown2 ,
206) muraharENa-mukundEna suddhamukhAri rUpakaM     Suguna-Purushothaman ,
207) nAgAbharaNaM nAgAbharaNaM Adi b.rhadIshvara Ta~njAvUr
208) nAgagAndhArI nAgAndhAri Adi     M-Santhanam ,
209) nAgali.ngaM-namAmi mohanaM Adi     Bhavadharini-Anantharaman ,
210) nAgali.ngaM-bhajEhaM sa.nkarAbharaNaM Adi     S-Ramanathan ,
211) nI-sAti-daivamu srIranjani rUpakaM God--valmIkEshvara tiruvArUr MSS ,
212) nIlA.ngaM nIlAmbari khaNda-EkaM     B.Rajam-Iyer , DKP ,
213) nIlAcalanAthaM sumadyuti Adi     Vijay-Shiva ,
214) nIlakanThAya nAdanAmakriyA misra-cApu    
215) nIlakanTha vasanta rUpakaM     Lalitha-Sivakumar ,
216) nIlakanThaM-bhajEhaM kEdAragauLa rUpakaM Lord--kadambEshvara- kuzhittalai MDR ,
217) nIlotpalAmbA-jayati nArAyaNagauLa misra-cApu   tiruvArUr
218) nIlotpalAmbAM nArIrItigauLa misra-cApu   tiruvArUr Nityasri-Mahadevan ,
219) nIlotpalAmbikAyA kannaDagauLa Adi   tiruvArUr Vedavalli.R ,
220) nIlotpalAmbikAyAh-paraM gauLa rUpakaM   tiruvArUr Kalavathy-balakrishnan ,
221) nIlotpalAmbikAyAm pUrvagauLa rUpakaM   tiruvArUr
222) nIlotpalAmbikAyAstava mAyAmALavagauLa cApu   tiruvArUr
223) nIlotpalAmbikAyai kEdAragauLa Adi   tiruvArUr
224) nIlotpalAmbikE chAyAgauLa rUpakaM   tiruvArUr
225) nIrajAkSi-kAmAkSi hindoLaM rUpakaM Goddess-kAmAkSi- kA~ncIpuraM Musiri , Bombay-Sisters ,
226) nabhOmaNi nabhOmaNi misra-cApu b.rhadIshvara Ta~njAvUr
227) namastE-paradEvatE dEvaranji tisra-EkaM     S-Ramanathan , Hyd-Bros ,
228) namonamastE-gIrvANI gIrvANi misra-cApu     Sanjay ,
229) nandagopAla yamunAkalyANi Adi     M-Santhanam , TMK ,
230) naraharimAsrayAmi jayasuddhamALavi tripuTa     T.V.Ramprasad ,
231) narasiMha-Agaccha mohanaM misra-cApu   ghaTakAcalam-(Soli.ngUr) BMK , SSI ,
232) narmadA-kAvErI nAmadEsi misra-cApu dharmasamvarDhani tiruvaiyAru Sowmya ,
233) navaratna-vilAsA navaratnavilAsaM Adi     S.R.Janakiraman ,
234) navaratnamAlinIM gamakakriyA khaNda-EkaM     Unknown ,
235) niSadAdi NiSadaM misra-cApu     Unknown ,
236) pAhi-durgE sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
237) pAhi-mAM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     TMK , Unknown ,
238) pAhi-mAM-ratnAcalanAyaka mukhAri Adi Lord--ratnAcalEshvara kuzhittalai DKP ,
239) pAhi-mAM-pArvati mohanaM rUpakaM     Sudha-Raghunathan ,
240) pAlaya-mAM-brhadIsvara nAyaki rUpakaM     Vijay-Shiva ,
241) pAlaya-mAM-brhadIsvari toDi rUpakaM     TMT ,
242) pAlaya-mAM-pArvatIsa kannaDa rUpakaM Lord--sundarEshvara- madurai temple,Madhurai Vijayalakshmi-Subramaniam
243) pAlaya-mAM-paramEsvarI tara.ngiNi rUpakaM     Sanjay ,
244) pAmarajanapAlinI sumadyuti rUpakaM b.rhannAyaki Ta~njAvUr Hyd-Bros ,
245) pArvatIkumAraM nATTakuranji rUpakaM     Unnikrishnan ,
246) pArvatIpatE sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown1 , Unknown2 ,
247) pArvatIpatiM haMsadhvani rUpakaM     DKJ-DKP ,
248) pArvatIs-varENa bhUSAvati Adi    
249) pItavarNaM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
250) pUrNacandrabimba rAgAmAlikA rUpakaM     BMK ,
251) pancAsatpITharUpiNi DevagAndhAraM Adi     S-Rajam , TNS , Vijay-Shiva ,
252) pancabhUtakiraNAvaLiM kiraNAvaLi khaNda-EkaM b.rhadIshvara Ta~njAvUr S.R.Janakiraman ,
253) pancamAta.ngamukha malahari rUpakaM viNAyaka tiruvArUr M-Santhanam , RKS , Sanjay ,
254) pa.nkajamukha sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
255) pannagasayana madhyamAvati Adi   padmanAbhasvAmi temple (Trivandrum) M-Santhanam ,
256) parAsaktiIsvari gaurIvELAvaLi Adi    
257) parAsaktiM rudrapriya Adi    
258) paraMjyotiSmatI jyoti Adi    
259) paradEvatA sa.nkarAbharaNaM tis-ram    
260) paradEvatA-brhatkucAmbA dhanyAsi Adi Goddess-b.rhatkucAmbA- tiruviDaimarudUr-(madhyArjuna) Vijay-Shiva , MLV , TMK ,
261) paradEvatE sa.nkarAbharaNaM rUpakaM    
262) paradEvatE Anandabhairavi Adi    
263) paradEvatE-bhaktapUjitE husEni Adi    
264) paramEsvarENa pUrvavarALi Adi    
265) paramEsvara calanAta Adi     Unknown ,
266) paramasivAtmajaM yamunAkalyANi Adi    
267) parandhAmavatI dhAmavati rUpakaM b.rhannAyaki Ta~njAvUr Hyd-Bros , TMT ,
268) parimaLara.nganAthaM hamIrkalyANi rUpakaM    
270) parimaLara.nganAthaM hamIrkalyANi rUpakaM     Vijay-Shiva ,
271) parvatarAjakumArI srIranjani adi   tirunelvEli Lakshminarayan , Sanjay ,
272) parvatavardhanI sAma Adi   rAmEshvaram BVR-BVL ,
273) pasupatIsvaraM sivapantuvarALi Adi Lord-pashupaTishvara- kathmandu-(uttara-kAshmIra-desham) Sashikiran ,
274) pavanAtmajAgaccha calanAta jhaMpa     S-Rajam , M-Santhanam ,
275) pavanAtmajaM sa.nkarAbharaNaM Adi    
276) praNatArtiharAya sAmanta Adi     Balaji-Shankar ,
277) praNatArtiharaM nAyaki Adi   tiruvaiyAru
278) prasannave.nkatEsaM vATIvasantabhairavi tripuTa ve.nkaTEsha- Ta~njAvUr Vijay-Shiva , TMT , Unknown ,
279) pratya.ngirAbhagavatIM nAdanAmakriyA misra-cApu     Madurai-G.S.Mani ,
280) puraharanandana hamIrkalyANi Adi     TNS , M-Santhanam ,
281) rAjagopAlam mohanaM rUpakaM     ARI ,
282) rAjarAjEndra guNDakriyA tripuTa b.rhadIshvara Ta~njAvUr
283) rAjIvalocanaM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
284) rAmE-bhaaratapAlita jyoti khaNda-cApu     BVR-BVL ,
285) rAma-rAma rAmakali rUpakaM     Sashikiran ,
286) rAma-janArdana sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
287) rAmacandrAd-anyaM dhanyAsi khaNda-cApu     Raji-Gopalakrishnan ,
288) rAmacandrAya toDi misra-cApu     BVR-BVL ,
289) rAmacandrENa mAnji rUpakaM     SSI , MSS ,
290) rAmacandraM sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     TMK ,
291) rAmacandraM-bhAvayAmi vasanta rUpakaM     S-Ramanathan , GNB , MDR ,
292) rAmacandrabhaktaM gEyahejjajji Adi     TMK
293) rAmacandrasya dhAmavati Adi     Balaji-Shankar ,
294) rAmakRSNEna sahAna Adi    
295) rAmanAthaM kAsIrAmakriyA rUpakaM   rAmEshvaram DKJ , KVN , T-M-Krishna , ARI
296) rENukAdEvi kannaDa-ba.ngaLA jhaMpa Goddess--rENukA-dEvi vijayapuram DKJ , TMT ,
297) rUpamu-jUci toDi Adi-(cauka-varNaM,-Telugu) tyAgarAja tiruvArUr MDR ,
298) ra.nganAyakaM nAyaki Adi   shrIra.ngam-Temple DKJ , MSS , Trichur-Ramachandran ,
299) ra.ngapuraviharA bRndAvanasAra.ngA rUpakaM   shrIra.ngam-Temple MSS , MMI ,
300) raktagaNapatiM mohanaM Adi viNAyaka kEraLa, tiruvanantapuram M-Santhanam , Sugandha-Kalamegham ,
301) rudrakopa rudrapriyA rUpakaM   tiruve.nkADu-(shvEtAraNyaM) TRS ,
302) sAlivATIsvaraM dEvagAndhAri Adi Lord-Shiva tirunelvEli Sashikiran ,
303) sa.nkaramabhirAmimanoharaM manohari rUpakaM am.rtaghaTEshvara tirukkaDayUr Balaji-Shankar ,
304) sa.nkaranArAyaNaM nArAyaNadEsAkSi adi   sha.nkaranArAyaNan-koil
305) sa.nkaravara sa.nkarAbharaNaM rUpakaM    
306) sa.nkhacakragadhA-pANiM pUrNacandrikA rUpakaM     DKJ ,
307) sailEsvaraM sumadyuti Adi     Mambalam-Sisters ,
308) sailarAjakumArI sailadEsAkSi Adi    
309) saktisahita-noTTu sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM viNAyaka tiruvArUr Unknown ,
310) sarAvatItaTa sarAvati rUpakaM     Ambujam-Vedantham , Gayathri-Girish ,
311) saravaNabhava rEvagupti rUpakaM     Raji-Gopalakrishnan ,
312) saurividhinutE sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM    
313) seSAcalanAyakaM varALi rUpakaM   ve.nkaTEshvara-Temple-(tirupati) Satur-Subramanyam , KVN , SSI ,
314) sivakAmEsvarIM-cintayEhaM kalyAni Adi Goddess--shivakAmi cidambAram GNB ,
315) sivakAmEsvaraM Arabhi Adi tillai-naTarAja- cidambAram
316) sivakAmIpatiM nATTakuranji Adi tillai-naTarAja- cidambAram DKP ,
317) sivakAyArohaNEsAya rudrapriyA rUpakaM   nAgapaTTaNam
318) sr.ngArAdi dhavaLA.ngaM khaNDa-EkaM b.rhadIshvara Ta~njAvUr Toronto-Brothers , S.R.Janakiraman ,
319) sr.ngArarasamanjarIM rasamanjari rUpakaM kAmAkSi Ta~njAvUr BMK ,
320) sr.ngArasaktyAyudha ramAmanohari jhaMpa Lord--kumAra- sh.r.ngAra-vadivEl-temple, sikkil Sanjay ,
321) srI-abhayAmbA srI Adi   mAyUram TVS , Kalpagam-Swaminathan ,
322) srI-bAlasubrahmaNyAgaccha bilahari misra-cApu Lord--subrahmaNya svAmimalai SSI , MDR , Madurai-Sundar ,
323) srI-bhArgavI ma.ngaLakaisikI misra-cApu   shrIra.ngam-Temple Shanta-Krishnaswamy ,
324) srI-dakSiNAmUrtiM aThANA khaNda-EkaM    
325) srI-dakSiNAmUrtimIsaM phEnadyuti Adi dakSinAmurti Ta~njAvUr BVR-BVL ,
326) srI-duM-durgE srIranjani khaNda-EkaM Goddess--durgA- tiruvArUr DKJ , Sugandha-Kalamegham , Shankari-Krishnan ,
327) srI-gaNEsAtparaM ArdradAsi jhaMpa viNAyaka vaidIsvaran-kOvil Unknown , Rudrapatnam-Bros ,
328) srI-gaNanAthaM Isamanohari rUpakaM viNAyaka location-unknown S-Ramanathan ,
329) srI-guruNA-pAlitosmi pAdi rUpakaM   tiruttaNi Vedavalli.R ,
330) srI-guruguha dEvakriyA rUpakaM   tiruttaNi DKJ , DKJ-DKP , DKP , Shreyas-Narayanan
331) srI-guruguhamUrtE udayaravicandrika rUpakaM   tiruttaNi Vedavalli.R , S.R.Janakiraman ,
332) srI-guruguhasya pUrvi misra-cApu   tiruttaNi Vedavalli.R , Vijayalakshmi ,
333) srI-kALahastIsa husEni jhampa   kALahasti-(air) DKJ ,
334) srI-kAntimatIM dEsIsimhAravaM Adi   tirunelvEli SSI , SSI-MSS , MSS ,
335) srI-kamalAmbA-jayati Ahiri rUpakaM   tiruvArUr DKJ , SSI , P-S-Iyer ,
336) srI-kamalAmbikAyAh-paraM bhairavi jhaMpa   tiruvArUr DKJ , MMI , P-S-Iyer ,
337) srI-kamalAmbikE srI khaNda-EkaM   tiruvArUr DKJ , Mukta , SSI-Disciples ,
338) srI-kamalAmbikE-avAvA ghanTA Adi   tiruvArUr DKJ , Ambujam-Vedantham , P-S-Iyer ,
339) srI-kamalAmbikayA sa.nkarAbharaNaM rUpakaM   tiruvArUr DKJ , P-S-Iyer , MMI ,
340) srI-kamalambikAyAm sahAna tripuTa   tiruvArUr DKJ , P-S-Iyer , SSI-Disciples ,
341) srI-kRSNaM-bhaja toDi Adi   guruvAyUr SSI ,
342) srI-kRSNaM-bhajarE rUpavati rUpakaM k.RsNa Ta~njAvUr Unknown ,
343) srI-kRSNo-mAM nAsAmaNi rUpakaM    
344) srI-lakSmIvarAhaM AbhOgi Adi   kalliDaikkuricci Shanta-Krishnaswamy , SSI-MSS ,
345) srI-mAtah-sivavAmA.ngE bEgada Adi     Unknown , Kalpagam-Swaminathan ,
346) srI-mInAkSI-gauri gaurI rUpakaM    
347) srI-mInAmbikAyAh dEvagAndhAri rUpakaM     AVR-Randhini-Roshan ,
348) srI-mUlAdhAracakravinAyaka srI Adi viNAyaka tiruvArUr MSS , BVR-BVL ,
349) srI-ma.ngaLAmbikAM ghanTA jhaMpa Goddess--ma.ngaLAmbikA- kumbhakONam
350) srI-ma.ngaLAmbikE kalyAni aTa   shrIvA~nciyam B.Rajam-Iyer ,
351) srI-madhurAmbikE kalyAni khaNda-cApu     Unknown ,
352) srI-madhurAmbikayA aThANA misra-cApu    
353) srI-madhurApurIvihAriNi bilahari rUpakaM     Unknown , M-Santhanam ,
354) srI-mahAgaNapati gauLa tripuTa viNAyaka tiruvArUr Chembai , MDR , MSS ,
355) srI-mahArAnjI karnATakakApi khaNDa-EkaM    
356) srI-matRbhUtaM kannaDa misra-cApu Lord--mAt.rbhUta- tiruccirapaLLi Brinda-Mukta , SSI , MMI ,
357) srI-nAthAdi-guruguho-jayati mAyAmALavagauLa Adi   tiruttaNi DKJ , DKJ-DKP , Vedavalli.R , DKP
358) srI-nAthasodarIM nabhOmaNi rUpakaM    
359) srI-nIlotpalanAyikE nArIrItigauLa rUpakaM     BMK , Sowmya ,
360) srI-pArthasArathinA suddha-dhanyAsi rUpakaM pArthasArathi tiruvallikENi-(Triplicane) DKP , M-Santhanam , SSI ,
361) srI-pArvatIparamEsvarau bauLi Adi   vEdAraNyam DKJ , K-Srinivasan , MSS ,
362) srI-rAjagopAla sAvEri Adi   mannArguDi- Hyd-Bros , Sanjay , TNS ,
363) srI-rAjarAjEs-varIM madhyamAvati rUpakaM    
364) srI-rAjarAjEsvari pUrNacandrikA Adi     M-Santhanam , KJY ,
365) srI-rAmaM nArAyaNagauLa Adi   darbhashayanam SSI , Sanjay ,
366) srI-rAmacandro srIranjani misra-cApu     MLV , Sudha-Raghunathan ,
367) srI-ra.nganAthAya dhanyAsi rUpakaM     TVS ,
368) srI-ramA-sarasvatIsEvitAM nAsAmaNi Adi     M-Santhanam , S.P.Ramh , S.Kalyanaraman ,
369) srI-sAmbas-ivaM bilahari Adi    
370) srI-sarasvatI-namostutE Arabhi rUpakaM     M-Santhanam , K-Srinivasan ,
371) srI-sarasvatI-hitE mAnji adi kAmAkSi Ta~njAvUr Kalpagam-Swaminathan ,
372) srI-satyanArAyaNaM sivapantuvarALi rUpakaM   badrinAth-temple DKP , SSI ,
373) srI-subrahmaNyAya kAmbhOji rUpakaM     ARI , DKP ,
374) srI-subrahmaNyo-mAM toDi Adi Lord--subrahmaNya tiruccendUr DKJ , DKJ-DKP , DKP ,
375) srI-sugandhikuntaLAmbike kuntaLaM rUpakaM     gAyathrI-girIsh ,
376) srI-sundararAjam kAsIrAmakriyA Adi Lord--sundararAja azhagar-koil-,Madhurai Vijay-Shiva ,
377) srI-svAminathAya kamAs khaNda-cApu Lord--subrahmaNya svAmimalai M-Santhanam ,
378) srI-tyAgarAjasya rudrapriyA misra-cApu   tiruvArUr Neela-Ramagopal ,
379) srI-sUlinIM sailadEsAkSi Adi     Trichur-Ramachandran ,
380) srI-s-a.nkara sa.nkarAbharaNaM tis-ram    
381) srI-sukrabhagavantaM paraju aTa   tiruvArUr MMI ,
382) srI-vAnchanAtha surati Adi   shrIvA~nciyam Trichur-Ramachandran , Unknown ,
383) srI-vENugopAlA kuranji jhaMpa     MDR , MLV ,
384) srI-vENugopAlaM sa.nkarAbharaNaM rUpakaM    
385) srI-vaTukanAtha dEvakriyA misra-cApu   tiruvaiyAru Sudha-Raghunathan ,
386) srI-vaidyanAthaM aThANA Adi   vaidIsvaran-kOvil Bombay-Sisters ,
387) srI-valmIkali.ngam kAmbhOji aTa   valmIkEshvara Vijay-Shiva ,
388) srI-varalakSmi srI rUpakaM     MSS , MMI ,
389) srI-ve.nkatagirIsaM surati Adi   ve.nkaTEshvara-Temple-(tirupati) SSI , Unnikrishnan ,
390) srI-ve.nkatesaM kalyANavasantaM rUpakaM   mannArguDi- M-Santhanam ,
391) srI-vidyA-rAjagopAlam jaganmohini tisra-EkaM     Vedavalli.R ,
392) srI-visvanAthaM (caturdasa)-rAgAmAlikA Adi God--vishvanAtha- kuzhikkarai MLV ,
393) svEtAraNyEsvaraM Arabhi Adi   tiruve.nkADu-(shvEtAraNyaM)
394) svEtagaNapatiM rAgacUDAmaNi tripuTa shvEta-gaNapati Ta~njAvUr S.R.Janakiraman ,
395) syAmaLA.ngi syAmaLaM Adi    
396) syAmaLE-MInAkSI sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
397) SadAnanE kamAs Adi     R-Vedavalli ,
398) sAdhujanacitta pUrNapancamaM tripuTa     B.Rajam-Iyer ,
399) sAdhujanavinutaM gItapriyA tripuTa     Sanjay ,
400) sAmagAnapriyE sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
401) sAmbasadAsivAya kAmbhOji Adi     Sanjay ,
402) sAra.ngArAgapriyE sAra.ngA misra-cApu    
403) sArasadaLanayanA kamAs tripuTa     DKJ-DKP , MLV , DKP , Vasanthakokilam
404) sEnApatE kAsIrAmakriyA Adi     OST , Ambujam-Vedantham ,
405) sUryamUrtE saurASTraM dhruvaM   tiruvArUr R-Vedavalli , MMI ,
406) saccidAnandamaya kumbhini Adi b.rhannAyaki Ta~njAvUr Vijay-Shiva ,
407) sadAcalEsvaraM bhUpaLaM adi   acalEshvara Hyd-Bros , Sanjay ,
408) sadAsivEna sindhurAmakriyA Adi    
409) sadAsiva-jAyE sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
410) sadAsivamupAsmahE sa.nkarAbharaNaM Adi     Ambujam-Vedantham , MSS ,
411) sadAsrayE-abhayAmbikE cAmaraM rUpakaM   mAyUram T-N-Bala , Kalpagam-Swaminathan ,
412) sadAvinatasAdarE rEvagupti rUpakaM     Nisha-Rajagopal ,
413) saindhavIrAgapriyE saindhavi Adi    
414) sakalasuravinuta sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
415) sandhyA-dEvIM dEvakriyA Adi sandhyA-dEvi   G.Shrikanth ,
416) santAna-rAmasvAminaM hindoLavasantaM adi Lord--shrI-rAma- nIDAma.ngalam SSI , S-R-Janakiraman , Sugandha-Kalamegham ,
417) santAnagopAlakRSNaM kamAs rUpakaM     DKP ,
418) santAnamanjari santAnamanjari Adi b.rhannAyaki Ta~njAvUr TNS ,
419) santAnasaubhAgya sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
420) santataM-gOvindarAjaM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
421) santataM-pAhimAM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
422) sarasa-sauvIra sauvIraM Adi   puShpavanam,Madurai BMK , Sanjay ,
423) sarasijanAbha-sodari nAgagAndhArI rUpakaM     ARI , KVN ,
424) sarasvatI-manoharI sarasvatimanohari Adi Goddess-kAmAkSi- kA~ncIpuraM Mukta , DKJ-DKP , DKP ,
425) sarasvatI-chAyAtara.ngiNi chAyAtara.ngiNi Adi     Sumitra-Vasudev ,
426) sarasvatI-vidhiyuvati hindoLaM rUpakaM     Raji-Gopalakrishnan , TRS ,
427) sarasvatyA-bhagavatyA chAyAgauLa misra-cApu     BVR-BVL ,
428) saundararAjaM bRndAvani rUpakaM   nAgapaTTaNam- DKJ , DKP , TNS ,
429) saurasEnEsaM saurasEna Adi    
430) siddhIsvarAya nIlAmbari misra-cApu   siddhIshvara Kalpagam-Swaminathan-L-Ramakrishnan ,
431) siddhivinAyakaM cAmaraM rUpakaM viNAyaka tiruvArUr SSI , Satur-Subramanyam , MDR ,
432) simhAsanastitE rAgAmAlikA rUpakaM     Sanjay ,
433) smarAmyahaM-sadA-rAhuM ramAmanohari rUpakaM   tiruvArUr MMI ,
434) somAskandaM sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
435) somasundarEsvaraM suddhavasantaM Adi Lord--sundarEshvara- madurai temple ,Madhurai DKJ ,
436) stavarAjAdi stavarAjaM misra-cApu b.rhadIshvara Ta~njAvUr
437) subrahmaNyEna suddha-dhanyAsi Adi Lord-Muruga ka.nkashaila-(kazhugumalai) SSI , MMI ,
438) subrahmaNyaM sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM    
439) sundarEsvarAya sa.nkarAbharaNaM rUpakaM Lord--sundarEshvara- madurai temple ,Madhurai Sanjay ,
440) sundaramUrtiM Takka rUpakaM sundaramurti-nAyanAr- tiruvArUr
441) svAminAthEna bRndAvani Adi     SKR ,
442) svAminAtha calanAta Adi Lord--subrahmaNya svAmimalai NNK , S-P-Ram , M-Santhanam ,
443) tArakEsvara sa.nkarAbharaNaM Adi    
444) tiruvaTIsvaraM gamakakriyA rUpakaM Lord-AdipurIshvara tiruvoTTiyUr
445) trilocanamohinIM bhairavi Adi     Unknown ,
446) tripurasundari dEvamanohari Adi     S.P.Ramh ,
447) tripurasundari sAma rUpakaM     M-Santhanam ,
448) tyAgEsaMbhajarE rudrapriyA Adi   tiruvArUr Kalpagam-Swaminathan ,
449) tyAgarAjAd-anyaM darbAr Adi   tiruvArUr Neela-Ramagopal ,
450) tyAgarAjAya-namastE bEgaDa rUpakaM   tiruvArUr KVN , Sanjay ,
451) tyAgarAjE-krtyAkrtyaM sAra.ngA jhampa   tiruvArUr TMK ,
452) tyAgarAjEna sALagabhairavi Adi   tiruvArUr S.R.Janakiraman ,
453) tyAgarAja-mahadhvajAroha srI Adi   tiruvArUr
454) tyAgarAja-pAlaya gauLa Adi   tiruvArUr S-Ramanathan , SSI ,
455) tyAgarAjaM-bhajEhaM nIlAmbari rUpakaM   tiruvArUr S.R.Janakiraman ,
456) tyAgarAjaM-bhaja-rE yadukulakAmbhOji misra-cApu   tiruvArUr MDR , Vedavalli.R ,
457) tyAgarAjayogavaibhavaM Anandabhairavi rUpakaM   tiruvArUr DKP , Mukta , Oleti , Higgins
458) tyAgarAjo aThANA rUpakaM   tiruvArUr TNS ,
459) ucciSTa-gaNapatau kAsIrAmakriyA Adi viNAyaka tiruvArUr BMK , Unknown ,
460) vAgdEvI sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
461) vAma.ngastitayA aThANA khaNda-EkaM viNAyaka location-unknown
462) vArAhIM vEgavAhini misra-cApu    
463) vAsudEvamupAsmahE mALavapa~ncamaM rUpakaM    
464) vAtApi-gaNapatiM haMsadhvani Adi viNAyaka tiruvArUr DKJ , MLV , SSI ,
465) vEdAraNyEsvarAya toDi Adi    
466) vEdapurIsvaraM dhanyAsi Adi   tirukazhukunram Mambalam-Sisters ,
467) vINAbhEri AbhEri Adi     MSS , S-Ramanathan ,
468) vINApustakadhAriNIM vEgavAhini khaNda-EkaM     Mukta , MSS ,
469) vIrahanUmatE karnATaka-kApi rUpakaM     Unknown ,
470) vIravasanta-tyAgarAja vIravasantaM Adi   tiruvArUr TMT ,
471) vaMsavati vaMsavati Adi bhaktavatsala-svAmi tirukkaNNama.ngai Vijay-Shiva ,
472) vadAnyEsvaraM dEvagAndhAri Adi   vaLLalAr-koil SSI ,
473) vallabhanAyakasya bEgaDa rUpakaM viNAyaka tiruvArUr SSI , M-S-Sheela ,
474) vandE-MInAkSI sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
475) varadarAja-pAhi sa.nkarAbharaNaM tisra-EkaM     Unknown ,
476) varadarAja-vAva ga.ngAtara.ngiNi rUpakaM varadarAja Ta~njAvUr Mambalam-Sisters ,
477) varadarAjamupAsmahE sAra.ngA rUpakaM varadarAjasvAmi- kA~ncIpuraM TVS ,
478) varalakSmIM saurASTraM Adi     S-Ramanathan ,
479) varasivabAlaM sa.nkarAbharaNaM caturasra-EkaM     Unknown ,
480) ve.nkatAcalapatE karnATaka-kApi Adi ve.nkaTAcalasvAmi- pulivanam MMI ,
481) ve.nkatEsvara-yAdava-bhUpatiM mEgharanjani rUpakaM     S.Rajam , Vedavalli.R ,
482) vighnEsvaraM malahari Adi viNAyaka tiruvArUr ARI ,
483) vinAyaka vEgavAhini rUpakaM viNAyaka kAnci DKJ , GNB ,
484) visAlAkSIM kAsIrAmakriyA tripuTa Goddess--vishAlAkSi kAshi DKP , DKJ-DKP , Rudrapatnam-Bros , DKJ
485) visvEsvarO kAnaDa-(karNAtaka-kApi) Adi     SSI ,
486) visvanAthEna sAmanta Adi     TMK ,
487) visvanAthaM-bhajEhaM naThAbharaNaM Adi vishvanAtha Ta~njAvUr TMT ,
488) srI-ra.nganAthAM pUrNacandrikA       DKJ ,