•      

Divyanaama Krithis

List of krithis

Sl # Krithi Raga Tala Rendered by
1 abhimAnamu AndAli Triputa BMK ,
2 balamu-kulamu sAvEri rUpaka S-Ramanathan , Bombay-Sisters ,
3 bhajaramam husEni Adi BMK-Chorus ,
4 BhajarE-raghuvIram kalyANi Adi BMK-Chorus ,
5 brochevArevarE SrIranjani Adi S-Ramanathan , TMK , Sudha-Raghunathan
6 daSharatha-nandana asAvEri Adi Hyderabad-Brothers , BMK-Chorus , TSS
7 dEnajanAvana BhupAla chApu BMK , TSS ,
8 dharanu-nIsari varaLi Adi Chorus , Madurai-Somu ,
9 DharmAtma kEdAragouLa Jhampa Kalpakam-Raman ,
10 ennalu-nI-trova kApi chApu Unknown ,
11 evarUrA-ninnuvinA mOhana chApu ARI , MMI , Bombay-Sisters
12 evaru-teliya punnAgavarALi chApu
13 evaru-teliyaga tOdi rUpaka
14 E-vidhamulanaina ShankarABharaNa Adi Geetha ,
15 gandhamu punnAgavarALi Adi BMK , Unknown ,
16 gatamOha ShankarABharaNa rUpaka BMK-Chorus , Ramamurthy ,
17 hariyanuvAriki tOdi Adi BMK-Chorus , Trichy-Satguru-Samajam ,
18 indukA-I-tanu mukhAri chApu BMK-Chorus , SRGBM ,
19 inkA-dayarAkuntE nArAyanagouLa Adi BMK-Chorus ,
20 intakanna-delpa sAvEri chApu
21 jaya-jaya-sItArAma sAvEri chApu BMK-Chorus ,
22 jaya-jaya-SrI mangalakaishiki Adi BMK-Chorus ,
23 karunAjaladhE nAdanAmakriya Adi SK , MSS ,
24 kuvalayA-dala nATakuranji Adi Oleti , Unknown ,
25 mAmava-raghurAma sAranga rUpaka SK , Unknown ,
26 mAnasa-sancharE punnAgavarALi chApu Unknown ,
27 maravaka-rA devagAndhari Adi
28 mElu-mElu-rAma sourAstra rUpaka BMK-Chorus ,
29 namO-namO dEsige-tOdi trishra-laghu MLV ,
30 nArAyanA-hari yamunAkalyANi Adi BMK-Chorus , Geetha ,
31 nAtha-brOvavE Bhairavi Adi BMK-Chorus , SRGBM ,
32 O-rAma-O-rAma Arabhi Adi BMK-Chorus ,
33 O-ramA-ramana kEdAra Adi BMK-Chorus , Ramamurthy ,
34 pAhi-kalYana punnAgavarALi chApu SRGBM ,
35 pAhiMam-harE sourAstra rUpaka BMK , SRGBM ,
36 pAhimam-SrI-rAma kApi chApu BMK-Chorus , SRGBM ,
37 pAhi-pAhi-dIna sourAstra chApu Unknown ,
38 pAhi-paramAtma varaLi Adi SRGBM , BMK-Chorus ,
39 pAhi-rAmachandra ShankarABharaNa Adi BMK-Chorus ,
40 pAhi-rAmachandra yadukula-kAmbhOji trishra-laghu TKG , BMK , Suguna-Purushothaman
41 pAhi-rAma-dUta vasantha-varaLi rUpaka MDR , Hyderabad-Brothers ,
42 pahi-rAma-rAma Kharahapriya trishra-laghu Somu , Bombay-Sisters ,
43 pAhi-ramAramana varaLi Adi BMK-Chorus ,
44 pAlaya-SrI-raghu devagAndhari rUpaka BMK-Chorus ,
45 palukavEmi Arabhi trishra-laghu SRGBM ,
46 parama-pAvana panthuvarALi chApu KVN , BMK-Chorus ,
47 pari-pAlaya-dAsharathE ShankarABharaNa chApu Unknown ,
48 pari-pAlaya-pari rItigouLa Adi MDR , BMK-Chorus ,
49 raghunandana kEdAragouLa rUpaka BMK , SRGBM ,
50 rAmabhirAma darbAr chApu Trichur-Ramachandran , MLV ,
51 rAma-Eva-daivatam balahamsa rUpaka Ramamurthy ,
52 rAma-kODanDa-rAma Bhairavi Adi BMK ,
53 rAmanAmam-BhajarE madhyamAvati Adi BMK-Chorus , Trichy-Satguru-Samajam ,
54 rAma-ninnuvina ShankarABharaNa Adi BMK , BMK-Chorus ,
55 rAmapahi-mEgha kApi chApu MDR , BMK ,
56 rAma-rAma-gOvinda sourAstra Adi BMK-Chorus ,
57 rAma-rAma-krishna gouLipantu Adi Trichy-Sadguru-Samajam ,
58 ramA-ramana-rA-rA ShankarABharaNa Adi S-Ramanathan , BMK-Chorus ,
59 rAma-rAma-nIvAramu Anandabhairavi Adi BMK-Chorus , Trichy-Satguru-Samajam ,
60 rAma-rAma-rAma yamunAkalyANi Adi Unknown , BMK-Chorus ,
61 rAma-rAma-rAma GhanTA Jhampa
62 rAma-rAma-rAma kalyANi chApu
63 rAma-rAma-rAma mOhana chApu Unknown ,
64 rAma-rAma-rAma jenjUti rUpaka Nookala-Chinna-Satyanarayana , Suguna-Purushothaman ,
65 rAma-rAma-rAma husEni rUpaka Nookala-Chinna-Satyanarayana , Trichy-Satguru-Samajam ,
66 rAma-sItArAma balahamsa Adi BMK-Chorus ,
67 rAma-sItArAma ShankarABharaNa Adi Unknown ,
68 rAmunimaravakavE kEdAragouLa Adi DKJ , BMK ,
69 rA-rA-raghuvIra aTANa Adi MRS , Unknown ,
70 rE-mAnasa-chintaya tOdi rUpaka BMK , Unknown ,
71 sarvalOka husEni trishra-Eka BMK-Chorus , SRGBM ,
72 sItAnayaka rItigouLa chApu T-V-Ramprasadh , SRGBM ,
73 sItApati-kAvavayya ShankarABharaNa Adi
74 SrI-raghuvara ShankarABharaNa rUpaka
75 SrI-rAmadAsa-dAsO dhanyAsi chApu BMK-Chorus ,
76 SrI-rAma-jayarAma yadukula-kAmbhOji Jhampa Nedunuri , MDR , DKJ
77 SrI-rAma-rAma pUrNachandrika Jhampa Rajkumar-Bharathi , SRGBM ,
78 SrI-rAma-rAma sAvEri Adi BMK-Chorus , SRGBM ,
79 SrI-rAma-rAmASrItu sAvEri chApu BMK-Chorus , SRGBM ,
80 SrI-rAma-SrI-rAma sahanA Adi Nookala-Chinna-Satyanarayana , SRGBM ,
81 Sri-rAma-SrI-rAma varaLi Adi Trichy-Sadguru-Samajam ,
82 sundara-dasaratha kApi Adi BMK-Chorus , Sudha-Raghunathan ,
83 tava-dAsOham punnAgavarALi Adi SK , MSS , RKS
84 tulasamma devagAndhari Adi Hyderabad-Brothers , SK , Abhishek-Raghuram
85 varalIla-gAnalOla ShankarABharaNa rUpaka BMK , Bombay-Sisters ,
86 vinayamunanu sourAstra Triputa Bombay-Sisters ,