•      

Krithis

List of krithis :

( Click on the column header to sort the column )

Sl # Krithi Raga Tala Classification Rendered by
1 akhilANDeshvari karnATakakApi Adi   BMK , SP ,
2 Adinamunci Anandabhairavi tripuTa   M-S-Sheela ,
3 birAna-varAlicci kalyANi rUpaka   KVN , MLV , DKP
4 brhannAyaki-nannu madhyamAvati tisra-maTya   Ambujam-Vedantham , Suguna-Varadachari ,
5 brOva-samayamidE punnAgavarALi Adi   Pantulu-Rama ,
6 brOvavammA-bangAru nIlAmbari tripuTa   Suganda-Kalamegham ,
7 brOvavammA-tAmasamEla mAnji cApu   KVN , Brinda-Mukta , MSI
8 brovu-brovu-maninE kIravANi jhampa   Santanam , Pantulu-Rama ,
9 dayajUDa-manci jaganmOhini cApu   Suganda-Kalamegham , Ambujam-Vedantham ,
10 dayAnidhE-mAmava bEgaDa Adi   DKP , Mani-Krishnaswami ,
11 dEvI-brOva cintAmaNI Adi   KVN , DKJ , S-Ramanathan
12 dEvI-mInanEtrI shankarAbharaNa Adi   TNS ,
13 dEvI-nannu kalyANi jhampa   M-S-Sheela ,
14 dEvI-nIdu-pada kAmbhOji Adi   Ambujam-Vedantham ,
15 durusugA-krpajUci sAvEri Adi   BMK , MSS , TMK
16 ennEramum-un punnAgavarALi tripuTa   SP , Ambujam-Vedantham ,
17 Emani-migula tODi Adi   BMK ,
18 ennEramum-un-nAmam pUrvikalyANi tripuTa   Sulochana-Pattabhiraman ,
19 himAcala-tanaya Anandabhairavi Adi   S-Ramanathan , Sowmya ,
20 himAdri-sutE kalyANi rUpaka   Santanam , TVS ,
21 janani-natajana sAvEri Adi   RKS ,
22 kAmAkSi-amba-anudinamu bhairavi cApu swarajathi SSI , MDR , TMK
23 kAmAkSi-amba-bangAru varALi cApu   KVN , Ranjani-Gayathri ,
24 kAmAkSi-karuNAkaTAkSi paraju tripuTa gItam
25 kAmAkSi-lOkasAkSiNi madhyamAvati tripuTa gItam SP ,
26 kAmAkSi-lOkasAkSiNi sAvEri Adi gItam Vedavalli-R ,
27 kAmAkSi-nAtO bEgaDa Adi   Vijay-Shiva ,
28 kAmAkSi-nIdu-padayugamu yadukulakAmbhOji cApu swarajathi MSS , SSI , TMK
29 kanaka-shaila punnAgavarALi Adi   MDR , MSI , SK
30 karuNa-jUDavamma varALi cApu   DKP ,
31 karuNa-jUDa shrI Adi   Oleti , Brinda-Mukta ,
32 karuNAnidhi-ilalO tODi triSram   DKJ , M-S-Sheela , OST
33 mahilO-ambA Anandabhairavi Adi   Suguna-Varadachari ,
34 marivErE-gati Anandabhairavi cApu   ARI , GNB , Brinda-Mukta
35 mAyammA-nannu nATakuranji Adi   MRS , SRJ ,
36 mAyammA-yaninE Ahiri Adi   MSS , Alathur-Brothers , Vijay-Shiva
37 mInalOcanI-brOva dhanyAsi cApu   DKJ , T-Balasaraswathi , DKP
38 nA-manavini saurASTra caturasra-aTa varNa Rama-Ravi , Ambujam-Vedantham ,
39 nannu-brOvu lalitA miSra-Eka   S-Ramanathan , DKJ , Unnikrishnan
40 nannu-karuNInci shankarAbharaNa rUpaka  
41 nIlAyatAkSI paraju tripuTa   MSS , DKP , Brinda-Mukta
42 ninnE-namminAnu tODi cApu   Alathur-Brothers , GNB , TMK
43 ninnE-nammiti kEdAragauLa Adi   M-S-Sheela ,
44 nannu-brOva-rAdA gauLipantu cApu   Unknown ,
45 nannu-brOva-rAdA janaranjani tripuTa   Santanam ,
46 ninnu-vinA-mari-galadA rItigauLa rUpaka   Mudikondan , Vedavalli-R ,
47 ninnuvinAga-mari pUrvikalyANi cApu   CVB , Oleti , Sowmya
48 nIvE-gatiyani kalyANi triSra-maTya varNa Vedavalli-R ,
49 O-jagadamba Anandabhairavi Adi   KVN , MSS , MDR
50 pAhi-shrI-girirAjasutE Anandabhairavi rUpaka   RKS , Brinda-Mukta , DKJ
51 pAhimAm-shrI nATa rUpaka   Ambujam-Vedantham , SP ,
52 pAlayAshu-mAm Arabhi tripuTa   Sulochana-Pattabhiraman ,
53 pAlimpavammA mukhAri Adi   Ambujam-Vedantham ,
54 pAlincu-kAmAkSi madhyamAvati Adi   ARI , KVN , MSS
55 parAkEla-nannu kEdAragauLa Adi   Trichur-Ramachandran , Pantulu-Rama ,
56 parAmugamEnammA kalyANi tripuTa   Ambujam-Vedantham ,
57 pArvatI-janani bhairavi khanda-cApu gItam Vedavalli-R ,
58 pArvatI-ninu kalkaDa tiSra-Eka   Rudrapatnam-Bros , Sowmya , Nithyashri
59 purahara-jayE Anandabhairavi cApu   M-S-Sheela ,
60 rAvE-himagiri-kumArI tODi Adi swarajathi SSI , MSS , TMK
61 rAvE-parvata-rAjakumArI kalyANi jhampa   TNS , SP ,
62 sAmi-ninnE-nammiti bEgaDa Adi   MS Sheela ,
63 sAmini-rammanavE Anandabhairavi khanda-aTa  
64 santatam-ennai-rakSippAi paraju Adi  
65 sari-evarammA bhairavi jhampa   G-S-Mani , M-S-Sheela ,
66 sArasAkSi-sadA sAvEri tripuTa  
67 sarOjadaLa-nEtri shankarAbharaNa Adi   CVB , MDR , MSS
68 shankari-shamkuru sAvEri tiSram   DKP , SK , NSG
69 shankari-shankari kalyANi aTa   Pantulu-Rama ,
70 shrI-kAmAkSI kalyANi Adi   Pantulu-Rama ,
71 shrIpati-mukha sAvEri Adi   Pantulu-Rama ,
72 talli-ninnu kalyANi cApu   DKP , MSS ,
73 taruNam-IdammA gauLIpantu Adi   GNB , DKJ , S-Ramanathan
74 trilOka-mAtA paraju cApu   MDR ,
75 vanita-inE bhairavi Adi tAna varNam