You are here: Appendix

Appendix

Transliteration Scheme

The Transliteration Scheme used in krithis page is as below :

VOWELS:
a A i I u U R L e E ai O au M

CONSONANTS:
k kh g gh .n
c ch j jh ~n
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l v s' (as in shankara)
S (as in shanmukha) s (as in sarasvati) h  Index of Artists

ARI Sri Ariakudi Ramanuja Iyengar
BMK Sri Balamurali Krishna
Chembai Sri Chembai Viadhyanatha Bhagavathar
DKJ Sri D K Jayaraman
DKP Smt D K Pattamal
GNB Sri G N Balasubramaniam
M Santanam Sri Maharajapuram Santanam
MDR Sri M D Ramanthan
MLV Smt M L Vasanthakumari
MMI Sri Madurai Mani Iyer
MSS Smt M S Subbulakshmi
NNK Sri Nedunuri Krishnamurthy
Oleti Sri Oleti Venkateswarulu
PS Iyer Sri Pattamadai Sundaram Iyer
RKS Sri R K Srikantan
S Ramanathan Dr S Ramanathan
SSI Sri Semmangudi Srinivasa Iyer
TNS Sri T N Sheshagopalan
TVS Sri T V Shankaranarayanan72 Melas as handled by Dikshitar

Sl # Venkatamakhi Scheme Asampoorna Scheme
1) Kanakangi Kanakambari
2) Ratnangi Phenadyuthi
3) Ganamurthi Ganasamavarali
4) Vanaspati Bhanumati
5) Manavati Manoranjani
6) Tanarupi Tanukeerthi
7) Senavathi Senagrani
8) Hanumathodi Janathodi
9) Dhenuka Dhunibhinnashadjam
10) Natakapriya Natabharanam
11) Kokilapriya Kokilaravam
12) Rupavati Rupavati
13) Gayakapriya Geyahejjaji
14) Vakulabharanam Vativasantabhairavi
15) Mayamalavagaula Malavagaula
16) Chakravaham Toyavegavahini
17) Suryakantham Chayavathi
18) Hatakambari Jayasuddhamalavi
19) Jhankaradhwani Jhankarabhramari
20) Natabhairavi Nariritigaula
21) Keervani Kiranavali
22) Kharaharapriya Sri
23) Gaurimanohari Gaurivelavali
24) Varunapriya Veeravasantham
25) Mararanjani Sharavati
26) Charukesi Tarangini
27) Sarasangi Saurasena
28) Harikambodhi Harikedaragaula
29) Dheerashankarabhara nam Dheerashankarabhara nam
30) Naganandini Nagabharanam
31) Yagapriya Kalavati
32) Ragavardhini Ragachudamani
33) Gangeyabhushani Gangatarangini
34) Vagadeeshwari Bhogachayanata
35) Sulini Sailadesakshi
36) Chalanata Chalanata
37) Salagam Sauganandini
38) Jalavarnam Jaganmohanam
39) Jhalavarali Dhalivarali
40) Navaneetam Nabhomani
41) Pavani Kumbhini
42) Raghupriya Ravikriya
43) Gavambodhi Girvani
44) Bhavapriya Bhavani
45) Subhapanthuvarali Sivapanthuvarali
46) Shadvidamargini Sthavarajam
47) Suvarnangi Sauviram
48) Divyamani Jeevantika
49) Dhavalambari Dhavalangam
50) Namanarayani Namadeshi
51) Kamavardhini Kasiramakriya
52) Ramapriya Ramamanohari
53) Gamanasrama Gamakakriya
54) Viswambari Vamsavati
55) Shyamalangi Syamalam
56) Shanmukhapriya Chamaram
57) Simhendramadhyamam Sumadhyuthi
58) Hemavathi Desisimharavam
59) Dharmavathi DhAmavathi
60) Neethimathi Nishada
61) Kantamani Kuntala
62) Rishabhapriya Ratipriya
63) Lathangi Gitapriya
64) Vachaspathi Bhushavathi
65) Mechakalyani SAntakalyAnI
66) Chitrambari Chaturangii
67) Sucharitra Santanamanjari
68) Jyotiswarupini Jyoti
69) Dhatuvardhini Dhautapanchamam
70) Nasikabhushani Nasamani
71) Kosalam Kusumakara
72) Rasikapriya RasamanjariTemples and deities featured in Dikshitar's krithis

Temple Dieties
azhagar koil : sundararAja
badrinAth : satyanArAyaNa
cidambaram : naTarAja, shivakAmi, gOvindarAja
darbhashayanam : rAma
dEvipaTTaNam :  raghurAma, mahiSAsura marddani
eTTayApuram: bhavAni (am.rtavarSiNi)
ghaTikAcalam : narasimha
guruvAyUr : k.rSNa
kALahasti : kALahastIsha,j~nAnaprasUnAmba
kA~ncIpuram :  kAmAkSi, EkAmranAtha, EkAmrEshanAyika, varadarAja, kailAsanAtha,
kAshi : vishvanAtha, vishAlAkSi, annapUrNa, ga.nga, kAlabhairava
kAshmIr: pashupatIshvara (pashcima kAsmIrA), sarasvati (shAradA pITham),
kalliDaikkuricci :  lakSmIvarAha
kazhugumalai : subrahmaNya
kivalur : akSayali.nga
kuzhikkarai : vishvanAtha, annapUrNa
kuzhittalai : marakatali.ngam, kadambEshvara, bAlakucAmbika, ratnAcalEshvara
kumbhakonam : kumbhEshvara, ma.ngalAmbikA
mannArguDi : rAjagOpala
mAyUram: mAyUranAtha,abhayAmbA, duNDi gaNEsha
madurai : sundarEshvara, mInAkSi, Ekadanta (gaNEsha)
navapASANam : kOdanDarArama
nAgapaTTaNam: kAyArohaNEsha, nIlAyatAkSi, saundararAja
nIDAma.ngalam : santAna rAmasvAmi
nIlAcalam : nIlAcalanAtha
pazhani : danDAyudhapANi
puLivanam: ve.nkatAcalasvAmi
puShpavanam: sauvIra
rAmEshvaram : rAmanAtha, parvatavardhani
sAttUr : gokarNEshvara, himagirikUmAri, ve.nkaTEshvara
sIrkAzhi : vaikuNthanAta
sa.nkarankoil: sa.nkaranArAyaNa
shabarimalai : sAstA
shArAvati river: sarasvati
shikkil : singAravElavar
shvEtAraNyam : shvEtAraNyEshvara, brahmavidAmbika
svAmimalai : svAminAtha
shrira.ngam : ra.nganAtha , bhArghavi
shrI vA~nciyam : vA~ncinAtha, ma.ngaLAmbika
tErezhundUr: parimaLa ra.nganAtha
ta~njAvUr: b.rhadIshvara, b.rhannAyki, gOvindarAja, dakSinAmUrti, prasanna ve.nkaTEshvara, kAmAkSi, mahAli.ngamUrti, k.rSNa, Anandavalli, vishvanAtha, ko.nkaNEshvara , j~nAnA mbika, agastIshvara
tiruccendUr: subrahmaNya
tiruccirappaLLi : mAt.rbUtEshvara, sugantikuntalAmba , gaNEshvara
tirukazhukundram: vEdapurIsha
tirukkaNNama.ngai: bhaktavatsala,vamshavati
tirukkaDayUr: am.rtaghaTEshvara (sha.nkara), abhirAmi
tirunelvEli : shAlivATIshvara, kAntimati , lambOdara
tirupati : ve.nkaTEshvara
tirupputtaNi: rAma
tiruttaNi : guruguha (subrahmaNya)
tiruvAnaikkA: jambUpati , akhilANdEshvari
tiruvArUr:                      tyAgarAja, kamalAmba, nIlOtpalAmba , gaNapati (SoDasha), navagraha, subrahmaNya, durgA , acalEshvara, hATakEshvara, siddhIshvara,    valmIkEshvara, dakSinAmUrti, AnandEshvara, tripurasundari, candrashEkhara, sarasvati, ma.ngaLA dEvi (lakSmi), sundaramUrti
tiruvaNNAmala: aruNAcalanAtha
tiruvadaimarudUr : mahAli.ngEshvara, ma.ngaLAmbika, b.rhatkucAmbA
tiruvaiyAru : pranatArthihara, dharmasamvardhani, vaTukanAtha
tiruvala~ncuzhi : shvEtagaNapati
tiruvallikENi : pArthasArathi
tiruvanantapuram: padmanAbha
tiruveNkAdu : shvAetAraNyEshvara, bra.hmavidyAmbika, vIrabhadra
tiruvidaimarudUr : mahAli.ngEshvara
tiruvoTTiyUr tiruvaTIshvara, tripurasundari, AdipurIshvara
tirupparamkunram: subra.hmaNya (gajAdIsha)
tirucce.ngODu arddhanArIshvara
vEdAraNyam : vEdAraNyEshvara, pArvati
vaLLalAr koil : vadAnyEshvara
vaidyEshvaran koil vaidyanAtha, bAlAmbika, kumArasvAmi, gaNEsha
vazhuvUr : k.rttivAsa
veNNAr Bank: Anandavalli
vijayapuram: rENukAdEvi
viri~ncapuram: mArgasahAyEshvara, marakatavalli, subrahmaNya